فواید مگاج
فواید مورد انتظار از این مکمل عبارتند از:ویتامین ها و املاح معدنی
اسیدهای چرب اصلی
لیپوتراپی ها
چربی سوزها
انزیم های گوارشی